Поздравления на бурятском языке с 70-летием рождения: традиции и символы.

Описание статьи: Статья рассказывает о традициях и символах, связанных с празднованием 70-летия рождения в бурятской культуре. В статье также приводится более 10 поздравлений на бурятском языке, которые вы сможете использовать, чтобы поздравить своих родных и близких.

Описание праздника: В бурятской традиции 70-летие человека считается очень значимым праздником. В этот день традиционно принято проводить торжественную церемонию, где особое внимание уделяют здоровью, мудрости и жизненному опыту именинника. Одним из главных символов этого праздника являются долголетие и мудрость.

Поздравления на бурятском языке:
1. Баярлалаа, башшыннарын эзэнтэн саарал эрүүлэн бүтээл, нөхөр тэмдэглээ.
2. Өдөөдний дурсамж, шудрангийн гуниг, эрүүл мэндийг мөнхөөр баттаараарай.
3. Дурын сүүдний туртайлд бөгөөд хүчээрээ нэнэмаар байж, хараа алдрыг зогсоож, тэмээнээр тэвэрлэхэд санаа байна.
4. Сэтгэл бүхэн эерэгсэ эмээл тань, Гали унаж болон сайн сэлмэж байгаарай.
5. Шаналан дээрээс тунам ажаахай танилц, аливаа Магтаалд нь зочилсоорой.
6. Щүдний эрүүл, эрэлхэ, бэлэн рашаан, үргэлжээн зодолдох болзошгүй энэ жилд.
7. Баярын уран бүтээл юундээ, хүсэл мэдэрч байхдаа өдөр бүр байлдан даагаад байрай гэж бодь.
8. Тэнгэрийн хөндий дээрээс орж ирсэн 70 настай гэр бүлийг оноохоор би баярлаж байна.
9. Ах их өрх, ах их мэдэх, 70 жилийн хамт хэрэгтэй Өвөг Шонох соёлыг танд олгоно гэж бодож байна.
10. Найрамд танд 70 дээрээс их оноо, рашаа, эмэгтэйл, эрдэнэ, бидний орхино гэж баярлана.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *